top of page
Dappled1.jpg

ԵԿԵՔ ՄԵԾԱՑՆԵՆՔ։

Հարցեր ունե՞ք։

Մենք ունենք պատասխաններ!

Եկեք միացնենք Zoom-ին 30 կամ 60 րոպե և քննարկենք մարզումների և սննդակարգի վերաբերյալ ձեր հարցերը

$85 30 րոպեի համար

ԿԱՄ

$145 60 րոպեի համար

bottom of page